Kaymakam nasıl olunur? Kaymakam olmanın şartları nelerdir?

Kaymakam nasıl olunur? Kaymakam olmanın şartları nelerdir?

 

KAYMAKAM ADAYLIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
* 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu (19.06.1930 tarihli ve 1524 sayılı Resmi Gazete)
* Kaymakam Adayları Yönetmeliği (23.03.1994 tarihli ve 21883 sayılı Resmi Gazete)
* Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik (03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete)

 

KAYMAKAMLIK SINAVINA MÜRACAAT KOŞULLARI

 

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olmak
* Askerlikle ilgili bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. (Ancak yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler.)
* Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle, 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Ancak fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.)
* “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri gereğince A-Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSSP37) Bakanlıkça belirlenecek asgari puanı almış olmak
* Mülki İdare Amirliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak; memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya kabiliyeti bulunmak ve bu hususlarda herhangi bir engeli olmadığı tam teşekküllü Devlet hastanelerindeki sağlık kurullarından alınacak raporla belgelemek
* Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşullar.

 

KAYMAKAMLIK SINAV TARİHLERİ

 

Kaymakam Adaylığı kadrolarındaki boşalmalar, fakültelerin mezun verme dönemleri, KPSS sınavlarının yapıldığı tarih de göz önünde bulundurularak Bakanlıkça kararlaştırılır.

 

KAYMAKAMLIK DUYURULARI

 

Sınav duyuruları, Bakanlık tarafından Resmi Gazetede ve tirajı yüksek ilk beş gazetenin ikisinde yayınlanmaktadır. Sınav ilanları 81 İl Valiliğine (Valilikler kanalıyla Kaymakamlıklara), Üniversitelerin ilgili Fakülte Dekanlıklarına gönderilmekte, ayrıca Bakanlığımızın internet adresinden (www.icisleri.gov.tr.) duyurulmaktadır.

 

KAYMAKAMLIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN KONULAR

 

• Kurumlararası sınavsız naklen atama yapılmamakta olup, halen kamu görevinde bulunanların da Bakanlıkça yapılan Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınavlarını kazanmaları gerekmektedir.
• Kaymakam Adaylığı sınavlarını kazanmış olsalar dahi, halen bir kamu kuruluşunda çalışanlar ile daha önce çalışmış olanlardan kamu görevleri sırasında disiplin cezası alanlar veya görevleri süresince iyi derecede sicil almamış olanların atamaları yapılmamaktadır. 
• Sınavlara giriş sayısı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Yaş sınırı aşılmamak koşuluyla açılan sınavların tamamına girilebilmektedir.
• Halen bir kamu hizmeti görevinde bulunanlar da yukarıda müracaat için öngörülen tüm şartları taşımaları gerekmektedir.
• Anadolu Üniversitesinin “İktisat Fakültesi” bünyesindeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim), İktisat (Açıköğretim), Kamu Yönetimi (Açıköğretim), Maliye (Açıköğretim) bölümleri ile “İşletme Fakültesi” bünyesindeki İşletme (Açıköğretim) bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmektedir.
• Kaymakam Adaylığı yazılı sınavlarında adayların yabancı dil bilgilerinin de tespiti yapılabilmektedir. Bunun kararlaştırılması halinde durum sınav ilanlarında belirtilmektedir.
• Yazılı sınavlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) veya bu hizmeti verebilecek diğer kamu kuruluşlarına yaptırılmaktadır.

 

KAYMAKAMLIK SINAVI KONULARI

 

Sınav konuları Anayasa, İdare Hukuku, Ekonomi, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Sorunları, Türkiye’de Mahalli İdareler, İnkilap Tarihi ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları alanında Yapılan Düzenlemeler gibi konulardan seçilmektedir. Sözlü sınavlarda adayın bilgisi yanında fiziki ve sözlü temsil yeteneği, kavrama ve yorumlama becerisi, ikna gücü gibi özellikleri de ölçülmektedir.

 

KAYMAKAM NASIL OLUNUR?

 

Kaymakamlık, hem toplumsal statüsü ve saygınlığı bakımından hem de cazip çalışma koşulları nedeniyle birçok insanın hayalini süslüyor. Geçmiş yıllara oranla kaymakam olma şartlarının esnemesi ve olumlu değişikliklere gidilmesi sonucundan üniversite mezunu gençlere kaymakam olma yolu açılıyor.

İşletme, iktisat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarıyla birlikte yeni dönemde sosyoloji, halkla ilişkiler, psikoloji ve sosyoloji gibi bölümlerin mezunları da kaymakam olma şansına sahiptirler. Bu bölümlerden birinden mezun olmasanız bile üzülmenize gerek yok.  Yüksek lisansınızı bu bölümlerden birinde yaparsanız kaymakam olma şansınız bulunuyor.

 

KAYMAKAMIN GÖREVLERİ NELERDİR?

 

*Görevli olduğu ilçede kanun, tüzük ve yönetmelikleri ilan eder. Kanun ve yönetmeliklerin doğru şekilde yürütülmesinden sorumludur.   
*Valilikten gelen talimatları ve emirleri yerine getirir.
*Devlet dairelerini, müesseseleri, köy idarelerini, belediyeleri ve özel idareleri (Adli ve askeri birimler hariç) denetler.
*Kolluk alanında bireysel kararlar alabilir ve uygulayabilir, denetim sırasında görevden alma yapabilir.
*Resmi ziyaretleri kabul eder, törenlere başkanlık yapar.
*Halkın sorunlarını dinler, ihtiyaçların temini konusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
*İlçe genelinde şikayet makamı konumunda olduğundan, kendisine bağlı kurum/kuruluşların şikayetlerini kabul eder.

 

KAYMAKAM OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

 

Her yıl Eylül ayının ilk haftasında İç İşleri Bakanlığı tarafından Kaymakamlık yazılı ve sözlü sınavı yapılır. Bakanlık sayfasında kaç adayın alınacağı, şartlar ve sınav tarihleri yayınlanır. Kaymakam olmak istiyorsanız Haziran ayından itibaren bakanlığın sayfasını takip etmelisiniz. Kaymakam olma şartları şunlardır;

1- Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden birinden mezun olmalısınız. Yurt dışından 4 yıllık bir fakülte mezunuysanız YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş olmalıdır.
2- Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını geçmemiş olmanız gerekiyor.
3- DMK md 48’de yer alan belirtilen şartları taşımanız gerekiyor.
4- Kamuda en az 5 yıl çalışmış olmanız gerekiyor.
5- Kaymakamlık yazılı sınavını ÖSYM yapıyor. Sınavın kapsamı, tarihi, yeri, saati ve güncellenen diğer detayları www.ösym.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav başuvurusunu da aday işlemleri sayfasından yapıyorsunuz. Sözlü sınava çağrılabilmeniz için bu sınavdan en az 70 puan almanız gerekiyor.
6- Yazılı sınavı geçtikten sonra sözlü sınavı da başarıyla geçmeniz gerekiyor.
7- Yazılı ve sözlü sınavları başarıyla geçtikten sonra kaymakam adaylığı, staj, kura ve atama süreciniz gelişiyor.

 

KAYMAKAMLIK ADAYLIĞI SINAVI HAKKINDA BİLGİ

 

KPSSP37 puan türünden yeterli puanı aldıktan sonra ÖSYM’nin düzenlediği “Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na giriyorsunuz. Bu sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli teste tabi tutuluyorsunuz. 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile 36 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testlerine tabi tutuluyorsunuz. Sınav 150 dakika sürüyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi; Türkçe 14, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4, Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 10,  Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları 6  sorudan oluşuyor. Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku 13, İdare Hukuku 18, Türkiye’nin İdari Yapısı 14, Türkiye’de Mahalli İdareler 9, Ekonomi 12 sorudan oluşuyor.

 

KAYMAKAMLIK MÜLAKAT SINAVI HAKKINDA BİLGİ

 

Yazılı sınavdan 70 ve üzeri başarılı olanlar, alımı yapılacak kaymakam adayı sayısının 4 katı kadar sözlü sınava çağrılıyorlar. 2018 Eylül’ünde 100 kaymakam adayı alımı duyurusu yapılmıştı. Buna göre en yüksek puandan aza doğru 400 aday mülakata çağrılmış oluyor. Mülakatı İç İşleri Bakanlığı yapıyor. Bu nedenle mülakat tarihi içi İç İşleri Bakanlığı sayfasını takip etmeniz gerekiyor. Her yıl binlerce genç kaymakamlık sınavına başvurdukları için 75 puan bile size yetmeyebilir. Alım sayısı düşük olmasına rağmen başvuran sayısı çok fazla olduğundan çok yüksek puan almanız gerekiyor. Mülakata girdiğinizde; analitik zeka, temsil kabiliyeti, genel kültür, çağdaşlık ve benzeri konularda sorulara maruz kalıyorsunuz. Hitap yeteneğiniz, görünüşünüz ve bilginiz mülakatta başarılı olmanızda etkendir.

 

KAYMAKAM ADAYI OLARAK GÖREVE BAŞLAMAK

 

Sözlü sınavı da başarıyla verdikten sonra artık siz bir kaymakam adayısınızdır. Yetiştirme planı ve staj programı dönemlerine uygun olarak gruplar halinde ve Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde görevinize başlatılıyorsunuz. Göreve başlayabilmeniz için sizden istenen belge ve işlemleri yerine getirmeniz gerekiyor. 2018 yılı itibariyle adaylardan istenen belgeler şunlardır;

1. 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu daktiloyla veya bilgisayarla doldurup, fotoğrafınızı yapıştırıyorsunuz.
2. Adli Sicil Kaydınızın bulunmadığına dair belge
3. Diploma veya mezun olduğunuzu gösteren belgenin fotokopisi
4. TC kimlik fotokopisi
5. Askerlik durumunuzu gösterir belge
6. Yurdun her bölgesinde görev almasına engeli olmadığına dair yazılı beyan
7. Kendi el yazınızla yazdığınız ailenizi ve kendinizi tanıtan öz geçmiş

İstenen belgeleri zamanında teslim ettikten sonra kontenjan ve boş kadrolar doğrultusunda kendinize 4 il belirliyorsunuz. Bu illerden birine atanmanız mümkün değilse Genel Müdürlükçe atamanız yapılıyor.

 

KAYMAKAMLIK STAJ SÜRESİ NE KADARDIR?

 Yıllık izin hakkınız saklı kalmak üzere aşağıdaki sıralama ve sürelere uygun olarak, kaymakam adaylığı stajlarına tabi tutuluyorsunuz.

* İl Merkez Stajı 2 ay
* Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay
* Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay
* Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay
* Yurtdışı Stajı asgari 12 ay
* Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay
* Kaymakamlık Kursu 4 ay

Adaylık döneminizde “Kaymakamlık Tezi” hazırlamakla yükümlüsünüz. Stajınızı ve kaymakamlık kursunuzu başarıyla bitirdikten sonra kuraya giriyorsunuz ve atamanız yapılıyor.

Tepkiniz nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow