Kavimler Göçü nedir? İşte Kavimler Göçü'nün nedenleri, sonuçları ve detayları

Kavimler Göçü nedir? İşte Kavimler Göçü'nün nedenleri, sonuçları ve detayları

diyekonustu.com - Dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olan ve İlk Çağ'ın kapanmasına ve Orta Çağ'ın açılmasına neden olan Kavimler Göçü hakkında google'da en çok; Kavimler Göçü nedir? Kavimler Göçü tarihi? Kavimler Göçü'nün nedenleri Türklerin göç etme nedenleri? Kavimler göçüne neden olan Türk boyu hangisidir? Kavimler Göçü sonrasında ne olmuştur Kavimler Göçü'nün sonuçları? Kavimler Göçü'nü kim başlattı? Kavimler Göçü nerede oldu? Kavimler Göçü ne kadar sürdü? Hunlar Türk mü?  Kavimler Göçü'nün diğer sonuçları? Kavimler göçü kimin önderliğinde yapıldı? Kavimler göçü nedir kısa ve öz MS 375 yılında ne oldu? Kavimler Göçü sonucunda hangi imparatorluk ikiye ayrılmıştır? Kavimler Göçü ile hangi kavim yer değiştirmiştir? Kavimler göçü hangi çağı başlattı? Vizigotlar kimin atası? Kavimler Göçü olgu mudur? Ilk çağdaki göçler nelerdir? Kavimler göçü hangi hükümdar? Orta Asya Hun devletinin kurucusu kimdir? Kavimler Göçü Roma imparatorluğu nasıl etkilemiştir? Kavimler göçünün siyasi sonuçları nelerdir? Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olan olay? Kavimler Göçü ne katılmayıp Asya'da kalan Türkler Çini yenerek hangi devleti kurmuşlardır? Barbar kavimler nelerdir? Kavim ne demek? Barbar kavimler nelerdir? İlk çağ hangi olayla başlar ve biter? Orta Çağı kapatıp Yeni Çağı açan olay nedir? Ilk çağ hangi tarihi olayla sona ermiştir? Balamir Han Kimdir? Kavimler Göçü ile Avrupa'da kurulan Türk devleti nedir? Türkler nerden nereye göç etti? Kitlesel göç ne demek? Kavimler göçünün Türk tarihi açısından sonuçları nelerdir? Kavimler göçünün başlamasına neden olan topluluk? Kavimler göçü hangi hükümdar zamanında yapılmıştır? soruları aratılıyor. diyekonustu.com olarak sizin için derledik. İşte Kavimler Göçü'nün tarihi ve tüm detayları...

İşte İlk Çağ'ın kapanmasına ve Orta Çağ'ın açılmasına neden olan Kavimler Göçü hakkındaki tüm detaylar...

 

Kavimler Göçü nedir? Kavimler Göçü tarihi
Kavimler Göçü, 350-800 yılları arasında Avrupa'ya yapılan şiddetli insan göçüdür.  İlk dönem ve ikinci dönem olarak ikiye ayrılmaktadır. İkinci dönem kavimler göçü ilk dönem kavimler göçünün devamı niteliğindedir. İlk dönem kavimler göçü Roma İmparatorluğu ve Hunlar arasında yoğun sınır değişikliklerini kapsar. İlk gelen göçmenler Hunlar, Slavlar, Ön Bulgarlar, Alanlar tarafından Batı'ya doğru sürülen Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar ve Franklar gibi Cermen kabileleriydi. İkinci dönem göçleri de (Arap fetihleri, Türk, Macar, Viking göçleri ve Moğol istilaları) Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa'da derin değişimlere sebep olmuştur.

Kavimler Göçü'nün nedenleri?
Orta Asya’da Asya Hun Devleti’nin yıkılışından sonra (M.S. 216) bazı Türk boyları batı yönünde hareketlenerek Seyhun Nehri’nin batısında, Kuzey Kafkaslar’da ve Dinyeper Nehri civarında yerleşmişlerdir. IV. yüzyıl ortalarında Aral Gölü ile Hazar Denizi arasında yerleşen Hun boyları 374 yılında İtil/Volga Nehri’ne kadar uzanan bölgeye de yerleşmeye başladılar. Aynı dönemde Karadeniz’in kuzeyinde Germen kavimlerinin iki kolu yurt tutmuştu. Bunlardan Ostrogotlar (Doğu Gotları) Don ile Dinyeper Nehirleri arasında, Vizigotlar (Batı Gotları) ise bu coğrafyanın batısında yerleşmişlerdi. Diğer yandan gene Germen kavimlerinden olan Gepitler Galiçya’da, Vandallar ise bugünkü Macaristan’da bulunmakta idiler. Bu dört ana grubun dışında Germen, İranlı, Slav ve benzeri yirmiye yakın topluluk aynı coğrafyanın değişik bölgelerinde varlıklarını sürdürmekte idiler.

Hunların baskısıyla 375 yılına doğru Got krallığının çökmesi, Avrupa’nın güney ve batısına doğru dalga dalga yayılan istila hareketlerine yol açtı.Ostrogotlar, Vizigotlar, Gepitler ve Vandallar, Romalılar tarafından barbar kavimler olarak nitelendiriliyordu. İlk gelen Vizigotlar, Akitanya ve İspanya’ya yerleşti. İkinci dalga olan Vandallar, Süevler ve Burgondlar, Ren Irmağı’nı aşarak güneye ilerlediler. Üçüncü dalga sonunda Ostrogotlar İtalya’ya, Anglosaksonlar İngiltere’ye yerleştiler.
 
Germen kavmi'nin çok iyi savaşçı olmalarından dolayı kimse savaşmayı göze alamazdı. Kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz, yoksul topraklardan geçimlerini sağlamağa uğraşıyorlardı. Açlığın dürtüsüyle, yeni yeni otlaklar aramağa çıktılar ve II. yüzyıldan itibaren, zenginlikleri karşı konulmaz biçimde onları çeken Roma İmparatorluğu topraklarına zorla girmeye başladılar.

Germen kavimleri Kuzey ve Kuzeybatı Avrupa’ya yayılırken Franklar ve Vandallar ise İber Yarımadası’na göç ettiler. Kalabalık Slav kavimleri ise Balkanlara yayıldılar. Lombardlar bütün İtalya’yı ele geçirdi. İspanya’yı baştan başa geçen Vandallar Kuzey Afrika’ya inerek burada bir krallık kurdular. Franklar ise 4. yüzyıldan itibaren Roma topraklarına sızmışlardı. Kavimler Göçü denilen bu göç, istila ve yerleşme hareketi, 5. yüzyılın başından itibaren “Barbar” krallıkları denilen devletlerin kurulmasına yol açtı: Vizigot, Ostrogot, Frank, Burgond, Vandal krallıkları vb.Hunların, neden olduğu bu kavimler hareketine “Kavimler Göçü” adı verilmektedir.

Türklerin göç etme nedenleri
Genel olarak Türk göçleri ekonomik sıkıntılar, kuraklık, nüfus kalabalığı ve otlakların yetersizliği gibi nedenlere dayanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı kendilerine daha uygun yurtlar bulmak amacıyla harekete geçen Türkler, bazen ekonomik açıdandaha fazla imkâna sahip bir başka Türk toplumuna saldırarak onları başka yerlere göçe mecbur bırakarak yeni göç dalgaları oluşturmuşlardır (Kafesoğlu 2013:54-55). Bunun yanında siyasi olaylar da bu göçlerin başlıca nedenleri arasında yeralmıştır. Tarih boyunca bir başka devletin esareti altında yaşamayı kabul etmeyenve bağımsızlıklarına düşkün olan Türk toplulukları kendi bağımsız devletlerini kurmak için de zaman zaman göç etmeye ihtiyaç duymuşlardır.  Avrupa’nın etnik yapısı değişti. Germen kavimlerinin Avrupa’daki yerli kavimlerle karışması sonucu yeni milletler ortaya çıktı.Avrupa'da günümüzde yaşayan milletler bu sayede oluşmuş, Avrupa'nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısını ortaya çıkmıştır.

Kavimler Göçü'nün sonuçları:
Avrupa'nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı ortaya çıkmıştır.
Kavimlerin birleşmesi ile yeni milletler ortaya çıkmıştır.
Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmıştır.
Avrupa'da derebeylik (feodalite) rejimi ortaya çıkmıştır.
İlk çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
Avrupa'da günümüzde yaşayan milletler oluşmuştur.
Avrupa'da kurulan Türk imparatorlukları ve devletleri sayesinde Avrupa nüfusu çoğalmış ve Türk kültürüde bununla beraber bölgede diğer kültürlerle birleşerek yayılmıştır
.

 

Kavimler Göçü'nün Avrupa siyasi tarihi açısından sonuçları neler?
Avrupa’da kilise önem kazanmış, kavimler göçü ile Skolastik (Bilime kapalı, dine dayalı) düşünce  egemen olmuştur. Avrupa’da feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır. Derebeylik kavimler göçü sonrasında ortaya çıkan bir rejimdir, feodalite olarak da adlandırılır. Avrupa’da önce barbar krallıklar, daha sonra da feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıktı.

Kavimler Göçü'nün diğer sonuçları
Avrupa'da kurulan Türk imparatorlukları ve devletleri sayesinde Avrupa nüfusu çoğalmış ve Türk kültürüde bununla beraber bölgede diğer kültürlerle birleşerek yayılmıştır. İlk çağ kapandı, Ortaçağ başladı. (İlk Çağ MÖ 3500 yılında yazının bulunuşu ile başlar. - İlk Çağ MS 375 Kavimler Göçü ile biter.

Kavimler göçüne neden olan Türk boyu hangisidir?
Kavimler Göçü, Orta Asya'da yaşayan Türklerin geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılık için yeterli alan bulamaması ve artan nüfus için yeni kaynaklar araması sonucu oluşan büyük ve uzun yıllar boyu süren bir göçtür. Kavimler Göçü'nü başlatan Türk boyu Asya Hun Devleti'dir.

Kavimler Göçü sonrasında ne olmuştur?
İLK KAVİMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLAR

Avrupa'da derebeylik (feodalite) rejimi ortaya çıkmıştır. ... Göçler sonunda bugünkü İspanya'ya Vizigotlar, Kuzey Afrika'ya Vandallar, İtalya'ya Ostrogotlar, bugünkü Fransa'ya ise Franklar yerleşmiştir.

Kavimler göçünü ilk kim başlattı?
Kavimler Göçünü Asya Hun Devleti başlatmıştır ve diğer devlet veya milletlerde katılmıştır.

Kavimler Göçü nerede oldu?
Kavimler Göçü, 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında Orta Asya'dan Avrupa'ya yapılan göçlere verilen isimdir. 4 yy. ortalarında Hunlar Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır.

PDF: Kavimler Göçü ve Batı Roma İmparatorluğu’nun Çöküşü (Migration of Tribes and Falling of Western Roman Empire)

Kavimler Göçü ne kadar sürdü?
Kavimler Göçü, 350-800 yılları arasında Avrupa'ya yapılan şiddetli insan göçüdür. İlk dönem ve ikinci dönem olarak ikiye ayrılmaktadır. İkinci dönem kavimler göçü ilk dönem kavimler göçünün devamı niteliğindedir. İlk dönem kavimler göçü Roma İmparatorluğu ve Hunlar arasında yoğun sınır değişikliklerini kapsar.

Hunlar Türk mü?
Macar Türkolog Gyula Németh, Hunlar Hangi Dili Konuşurdu adlı makalesinde Avrupa Hunlarının dili üzerine şu açıklamayı yapmaktadır: Tüm bunlardan yola çıkarak Avrupa Hunlarının yönetici boyunun ve elbette Hun halkının da Türk dilini konuştuğunu, daha doğrusu bir halk olarak Türki olduğunu söyleyebiliriz.

Kavimler göçü kimin önderliğinde yapıldı?
Hunlar Balamir önderliğinde Karadeniz'in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşmıştır (375). Avrupa Hunlarının batıya yönelmesi önce Ostrogotların (Doğu Gotları), sonra Vizigotların (Batı Gotları) yerlerini terk etmelerine neden olmuştur. Balamir kavimler göçü olayında büyük rol oynamıştır.

Kavimler göçü nedir kısa ve öz?
Kavimler Göçü, 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında Orta Asya'dan Avrupa'ya yapılan göçlere verilen isimdir. 4 yy. ortalarında Hunlar Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır.

MS 375 yılında ne oldu?
375 yılında başlayan ve Hunlann diğer kavimleri batıya doğru iterek sebep oldukları bu harekete Kavimler Göçü denir. Orta Asya'daki Çin Devleti'nin egemenliğinden kurtulmak için 350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu.

Kavimler Göçü sonucunda hangi imparatorluk ikiye ayrılmıştır?
350-800 yılları arasında olmuş bir göçtür. Yurtlarından olmuştur. Kavimler göçüyle Roma imparatorluğu ikiye ayrılmıştır. Bunun olmasını sağlayanlar Hunlardır.

Kavimler Göçü ile hangi kavim yer değiştirmiştir?
Tarihte kavimler göçü olarak adlandırılan bu olay sonucunda farklı yerlere göç ederek kaynaşan milletler İngiliz, Fransız ve İspanyollar gibi günümüz Avrupa milletlerini meydana getirdiler. Kavimler göçü ile yer değiştiren kavimler, Hunların itmesi ile, Ostrogotlar, Lombardlar, Vizigotlar, Vandallar'dır.

Kavimler göçü hangi çağı başlattı?
İlk çağı bitirip orta çağı başlatmıştır. Kavimler göçü350- 800 yılları arasında Avrupa'ya yapılan şiddetli insan göçüdür.

Vizigotlar kimin atası?
Vizigotlar (Latince: Visigothi, Wisigothi, Vesi, Visi, Wesi veya Wisi) büyük bir Cermen kabilesi olan Gotların en büyük iki kolundan biridir. (Diğeri Ostrogotlar'dır.) MS 370 yılından itibaren Kavimler Göçü ile beraber hareket eden en önemli topluluklardandır.

Kavimler Göçü olgu mudur?
Kavimler göçü hala devam etmiyor o yüzden olaydır. Olgu olabilmesi için bir şeyin hala devam etmesi gerekir.

Ilk çağdaki göçler nelerdir?
İlk Çağ'da görülen en büyük göç hareketleri MÖ XIII. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan Ege Göçleridir. Ege Göçleri, Doğu Avrupa'da yaşayan kavimlerin kıtlık nedeniyle geçim imkânını kaybetmesi üzerine başladı. Söz konusu kavimlerden İlliryalılar İtalya'ya göç ettiler.

Kavimler göçü hangi hükümdar?
Kavimler Göçü'nün başlamasında etkili olan Türk lider Balamir'dir. Balamir (Balamber), adı bilinen ilk Batı Hun Türk hükümdarıdır (IV. yüzyılın ikinci yarısı). Balamir, Oğuzlar'ın atasıdır.

Orta Asya Hun devletinin kurucusu kimdir?
Büyük Hun Devleti'nin kurucusu Teoman'dır

Kavimler Göçü Roma imparatorluğu nasıl etkilemiştir?
Önlerine kattıkları kavimleri de kendileriyle birlikte batıya doğru sürükleyen kavimler roma imparatorluğunun sınırlarına kadar dayanmış ve roma imparatorluğuna baskı uygulamışlardır.Böylece roma imparatorluğu doğu roma ve batı roma olarak ikiye ayrılmak zorunda kalmıştır.

Kavimler göçünün siyasi sonuçları nelerdir?
Kavimler göçü sonucunda Roma İmparatorluğu ikiye bölünmüş, yüz yıl geçmeden Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Roma İmparatorluğu topraklarında çok sayıda devlet kurulmuş, en önemlileri Frank devletidir. Germen kavimleri arasında Hristiyanlığın yaygınlaşması ile papalık ve kilise kuvvet kazanmıştır.

Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olan olay?
1. Asya Hun Devleti'nin dağılmasından sonra Asya'nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde Kara- deniz'in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır.

Kavimler Göçü ne katılmayıp Asya'da kalan Türkler Çini yenerek hangi devleti kurmuşlardır?
Göktürk Devleti Bir diğer adı Kök Türk Devleti'dir. Bumin Kağan tarafından tüm boylar birleştirilerek kurulmuştur.

Barbar kavimler nelerdir?
İmparatorluk sınırları dışında yaşayan Gotlar, Vandallar, Lombardlar, Franklar, Jütler ve Saksonlar gibi "barbar" kavimler, güçsüzlük belirtisi gördükleri anda Roma İmparatorluğu'na saldırmaya her zaman hazırdılar.

Kavim ne demek?
Sözlükte "aynı soydan gelen, töre, dil ve kültürleri bir olan insan topluluğu" anlamına gelen kavim (kavm) "ırk, millet" mânasında da kullanılır.

Barbar kavimler nelerdir?
İmparatorluk sınırları dışında yaşayan Gotlar, Vandallar, Lombardlar, Franklar, Jütler ve Saksonlar gibi "barbar" kavimler, güçsüzlük belirtisi gördükleri anda Roma İmparatorluğu'na saldırmaya her zaman hazırdılar.

İlk çağ hangi olayla başlar ve biter?
İlk Çağ; M.Ö. 3200 yılında yazının bulunması ile başlar, M.S. 375 yılındaki Kavimler Göçü ile sona erer. Orta Çağ; 375 yılındaki Kavimler Göçü ile başlar, bizim çok yakından bildiğimiz 1453 İstanbul'un Fethi ile sona erer.

Orta Çağı kapatıp Yeni Çağı açan olay nedir?
Bu tarihi çağların ise belirli isimleri vardır ve şöyledir : ... 2-) Kavimler Göçü (476) ile başlayan Orta Çağ bize göre İstanbul'un Fethi (1453) batı devletlerine göre ise yine aynı olay olan ve farklı isimle anılan Doğu Roma'nın ( Bizans'ın ) yıkılışı ile son bulur ve Yeni Çağ başlar.

Ilk çağ hangi tarihi olayla sona ermiştir?
KAVİMLER GÖÇÜ kabul edilir. - İlk Çağ MÖ 3500 yılında yazının bulunuşu ile başlar. - İlk Çağ MS 375 Kavimler Göçü ile biter.

Balamir Han Kimdir?
Balamir (Balamber), adı bilinen ilk Batı Hun Türk hükümdarıdır (IV. yüzyılın ikinci yarısı). Balamir, Oğuzlar'ın atasıdır. Çiçi Yabgu'nun dokuzuncu, Mete Han'ın 15. göbekten torunu, Hun hakanı Haylundur kabilesinin de reisiydi.

Kavimler Göçü ile Avrupa'da kurulan Türk devleti nedir?
Avrupa Hun Devleti. Kavimler göçü ile Avrupa topraklarına ulaşan Türkler tarafından kurulan devletin öncülüğünü Balamir Kağan yapmıştır. Avrupa toprakları üzerinde kurulan ilk Türk devleti olması ile bilinir.

Türkler nerden nereye göç etti?
Bu dönem içinde birçok Türk boyları, Orta Asya'dan Hindistan, Uzakdoğu, Orta Avrupa ülkelerine göç ettiler. Bu göçler sonunda birçok Türk devleti kuruldu. Hun Türkleri, IV. yüzyılın sonlarına doğru Kuzeydoğu Asya'dan Doğu Avrupa'ya göç ettiler.

Kitlesel göç ne demek?
Kitlesel göçler insanlık tarihinin en eski olgularından birisidir. İnsanlar yerleşik hayata geçmeden önce de geçtikten sonra da sürekli bir yerden başka bir yere kitleler halinde taşınma gereksinimi duydular. ... Kitlesel göçler günümüz siyasetinin en sıcak konu başlıklarından birisini oluşturuyor.

Kavimler göçünün Türk tarihi açısından sonuçları nelerdir?
Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. (395) Batı Roma 476 yılında Germen kavimleri tarafından yıkıldı. Avrupa'nın etnik yapısı değişti, Germenlerin Avrupa'ya karışması yerli milletler ortaya çıkardı. Türkler Avrupa'da Avrupa Hun Devleti'ni kurdu.

Kavimler göçünün başlamasına neden olan topluluk?
Kavimler Göçü'nün başlamasına neden olan topluluk Hunlardır

Kavimler göçü hangi hükümdar zamanında yapılmıştır?
Attila Dönemi: Avrupa Hunlarının en parlak dönemi Attila ile başlamıştır. Attila, devletin başına geçtikten sonra Kavimler göçü nedeniyle ortaya çıkan Doğu Roma ile olan ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünmüştür.

 

Tepkiniz nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow